The transparency and reporting characteristics of randomized controlled trials with Chinese herbal medicine formulas interventions

Juan Wang, Dongni Shi, Yaochen Wang, Xuanqi Zhang, Han Li, Xihong Wang, Shufeng Luo, Lihan Hu, Jiashuai Deng, Lin Zhang, Chung Tai Lau, Chung Wah Cheng, fei Han, Ji Li, Ping Wang, Aiping Lyu, Zhaoxiang Bian, Xuan Zhang*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

Original languageEnglish
Number of pages26
JournalFrontiers of Medicine
Publication statusAccepted/In press - 17 May 2024

Cite this