Reliable Adversarial Distillation with Unreliable Teachers

Jianing Zhu, Jiangchao Yao, Bo Han*, Jingfeng Zhang, Tongliang Liu, Gang Niu, Jingren Zhou, Jianliang XU, Hongxia Yang

*Corresponding author for this work

Research output: Chapter in book/report/conference proceedingConference contributionpeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Reliable Adversarial Distillation with Unreliable Teachers'. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences