Phylogenetic comparison and splice site conservation of eukaryotic U1 snRNP-specific U1-70K gene family

Tao Fan, Yu Zhen Zhao, Jing Fang Yang, Qin Lai Liu, Yuan Tian, Das Debatosh, Ying Gao Liu, Jianhua Zhang, Chen Chen*, Mo Xian Chen*, Shao Ming Zhou*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Phylogenetic comparison and splice site conservation of eukaryotic U1 snRNP-specific U1-70K gene family'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology