Message from MTUC-06 Workshop Chairs

Zhiyong Xu*, Laurence T. Yang, Alex Zhaoyu Liu, Shu Ching Chen, Wasfi G. Al-Khatib, Ramazan S. Aygun, Liwu Chang, Han Chieh Chao, Ing Ray Chen, Shigang Chen, Xiaowen CHU, John Sum, Mieso Denko, Zongming Fei, Xubin He, Yiming Hu, Tao Jiang, James B.D. Joshi, Ismail Khalil Ibrahim, Yan LuoGeyong Min, Aaron J. Quigley, Mei Ling Shyu, Sabin Tabirca, Tsutomu Terada, Guojun Wang, Jun Wang, Qing Yang, Xiaochuan Yi, Chengcui Zhang, Chi Zhang, Yingwu Zhu

*Corresponding author for this work

Research output: Chapter in book/report/conference proceedingConference proceeding

Original languageEnglish
Title of host publicationProceedings - IEEE International Conference on Sensor Networks, Ubiquitous, and Trustworthy Computing, SUTC 2006
PublisherIEEE
Pagesxiii-xiv
Number of pages2
ISBN (Print)0769525539
DOIs
Publication statusPublished - Jun 2006
EventIEEE International Conference on Sensor Networks, Ubiquitous, and Trustworthy Computing - Taichung, Taiwan, Province of China
Duration: 5 Jun 20067 Jun 2006
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/10902/proceeding

Publication series

NameProceedings - IEEE International Conference on Sensor Networks, Ubiquitous, and Trustworthy Computing

Conference

ConferenceIEEE International Conference on Sensor Networks, Ubiquitous, and Trustworthy Computing
Country/TerritoryTaiwan, Province of China
CityTaichung
Period5/06/067/06/06
Internet address

Scopus Subject Areas

  • Engineering(all)

Cite this