Luteolin reduces toxicities of a Chinese herbal drug Leigongteng Duogan Pian in adjuvant-induced arthritis rats

Yingjie Chen, Jiaying Wu, Yuxi Liu, Xiuqiong Fu, Jia-Qian Zhu, Ying Wu, Xiaoqi Wang, Sze Man Amy Li, Junkui Li, Chengle Yin, Jiyao Chou, Yaping Wang, Jingxuan Bai, Zhiling Yu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to conferenceConference posterpeer-review

Original languageEnglish
Publication statusPublished - 17 Aug 2020
Event2020 16th International Postgraduate Symposium on Chinese Medicine - , Hong Kong
Duration: 17 Aug 202017 Aug 2020

Conference

Conference2020 16th International Postgraduate Symposium on Chinese Medicine
Country/TerritoryHong Kong
Period17/08/2017/08/20

Cite this