Research and development of functional foods based on Ganoderma cultivated in Hong Kong

  • 禹志領, Zhiling (PI)
  • 梁士賢, Kelvin S Y (CoPI)
  • JIANG, Ming (CoPI)
  • Jin, Yanxia (CoPI)
  • CHEN, Yingjie (CoPI)
  • LIU, Yuxi (CoPI)
  • Wu, Ying (CoPI)
  • Cheung, Timothy (CoPI)
  • Ho, Bryan Siu-yin (CoPI)
  • Poon, Daniel Ping Hong (CoPI)

Project: Research project

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date1/09/2028/02/23